Người qua sông

1437

Người nước sở (tức người Kinh) muốn đánh ụp nước Tống, bèn sai người đi trước dò độ nông sâu của con sông Ung, đánh đấu để quân sĩ tiện qua sông. Bỗng, nước sông Ung dâng cao mà người Sở không biết, cứ thẹo chỗ đã đánh dấu trước đó mà qua sông vào đêm khuya. Kết quả binh sĩ bị chết đuối tới hơn ngàn người, quân sĩ cực kỳ hoang mang, réo gọi nhau chạy, chẳng khác nhà cửa ở nơi thành thị cùng lúc sập đổ.

Không thể thích ứng với một tình huống bị thay đổi bất ngờ để tìm ra hướng giải quyết mới, tất lâm tình thế rối loạn.