Lời mời gọi cho mọi người

419

KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC MỜI GỌI KẾT HÔN, NHƯNG AI AI CŨNG ĐƯỢC MỜI GỌI SỐNG YÊU THƯƠNG.
Dr André Ferrère.

Mọi người đều có cùng một ơn gọi: sống yêu thương. Thiên Chúa mời gọi con người ra khỏi bản thân, để chia sẻ đời sống với người khác. Những người từ chối hôn nhân cũng thế, không phải họ sợ hay không thích, mà để yêu mến nhiều hơn những con người, họ gặp được trong đời sống… Tôi có hiểu nguyên do của lối sống độc thân linh mục hay tu sĩ chưa? Sự từ bỏ của họ trở thành một sự hy sinh, nghĩa là một hành động làm cho nên thánh. Có thể là họ sống từ bỏ là để giúp đỡ tôi. Bao giờ? Như thế nào?…

Lạy Chúa, xin soi sáng cho con phương cách giúp đỡ những người đã từ bỏ đời sống hôn nhân vì yêu mến Chúa và con.