Home DỰ ÁN Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Introduction

Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Introduction

0
403

Tháp chuông: 15 năm vẫn trung thành mời gọi sáng chiều.
Bell tower: 15 years still faithfully inviting morning and afternoon.

Nhà Thờ: Chống đỡ nhưng vẫn chưa ngả nghiêng theo năm tháng.
Church: Support but still not tilted over the years.

Mặc dù thời gian có làm nhoà đi….
Though time does fade….

Tình yêu Chúa vẫn lấp đầy
God’s love still fills

Tạ ơn Tình Ngài
Thank You for Your Love

Tay con nhỏ bé, hồng ân Chúa bao la
My hand is small, God’s grace is immense

Xin tạ ơn Ngài
Thank you Sir, My God