Lời Chúa ngày 19-06-2021

THỨ BẢY TUẦN 11 TN Thánh Rô-moan-đô, viện phụ  Mt 6,24-34 BÀI HỌC TỪ LOÀI CHIM “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích...

Lời Chúa ngày 18-06-2021

THỨ SÁU TUẦN 11 TN Mt 6,19-23 NƠI CHẮC CHẮN ĐỂ GIỮ CỦA CẢI “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6,21) Suy...

Nên xem

THÁNH BỔN MẠNG

BonMang

Tìm kiếm tự do và trở thành tù nhân của dục vọng. Tìm kiếm kỷ luật và tìm thấy tự do.
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Frank Herbert

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ