Lời Chúa ngày 18-01-2021

THỨ HAI TUẦN 2 TN Bắt đầu tuần lễ cầu nguyện hiệp nhất Ki-tô giáo        Mc 2,18-22 CẢM NHẬN SỰ KHÁC BIỆT Có người đến hỏi Chúa Giê-su:...

Lời Chúa ngày 17-01-2021

CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – B Ga 1,35-42 RÁP-BI, THƯA THẦY! Đức Giê-su hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa...

Nên xem

THÁNH BỔN MẠNG

BonMang

Tìm kiếm tự do và trở thành tù nhân của dục vọng. Tìm kiếm kỷ luật và tìm thấy tự do.
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Frank Herbert

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ