Ca Đoàn Ce’cilia Mừng Lễ Thánh Quan Thầy (22/11/2022)

10

Ca Đoàn Ce’cilia Mừng Lễ Thánh Quan Thầy (22/11/2022)
Thánh Lễ lúc 4h:20′