Giáo xứ Tân Hương Chầu thay Giáo Phận (23/10/2022)

38

Giáo xứ Tân Hương Chầu thay Giáo Phận.
Chúa Nhật XXX thường niên C (23/10/2022)

Thánh Lễ và các giờ chầu Thánh Thể trọng thể
Tin Ảnh (xin xem thêm tại đây)

Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương