Giờ Kinh Lần Hạt Tháng Mân Côi (10/2022)

80

Cộng Đoàn Giáo Xứ Tân Hương với giờ kinh nguyện lần chuỗi Mân Côi vào lúc 19h:00 mỗi ngày trong tháng 10.
Tin ảnh, Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương