Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh 24/12/2022

42

Giáo xứ Tân Hương, Thánh Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh, thứ bảy ngày 24/12/2022.
Thánh Lễ lúc 19h:00

Tin Ảnh (xem thêm)
Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương