Giáo xứ Tân Hương – Tan Huong Parish – Development Project

288

Qua bàn tay của Quý vị cùng với những lời cầu nguyện, dự án phát triển Giáo xứ chắc chắn sẽ thành công. Xin tri ân.
Đây là dự án phát triển bắt đầu khởi công.

Through your hands and prayers, the parish development project will surely succeed. Thank you.
This is a development project that has just begun.