Khi hoàng đế Alexandre đến thăm nhà hiền triết Diogène, thấy ông đang chăm chú xếp hai cái sọ vào trong hai hộp. Ngài hỏi :

        – Ông đang làm gì đó ?

        – Thưa, tôi đang xếp lại hai cái sọ.

        – Để làm gì ?

        – Tôi đang suy nghĩ về hai cái sọ này. Nếu một cái là của hoàng đế, cái kia là của một  nô lệ, tôi thấy không có gì khác.