A dua

1072

Triệu Cao là Tể tướng nhà Tần, rất được lòng Tần Nhị Thế, âm mưu giết hại  Thừa tướng Lý Tư. Triệu Cao đem dâng vua một con hươu và bảo đó là con ngựa. Tần Nhị Thế hỏi quần thần “Con vật này là con hươu hay con ngựa”. Bọn xu nịnh Triệu Cao bèn tâu là Ngựa.

Ông Philatô vẫn thắc mắc về con người thật của Chúa Giêsu: Ông Philatô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao? ” Đức Giêsu đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga.18,37).

Ai muốn có sự thật thì nghe lời của Chúa. Một trong Mười Điều Răn đã nhắc nhở chúng ta: Ngươi không được làm chứng dối hại người (Đnl. 5,20). Là Kitô hữu, chúng ta được hạnh phúc hơn trăm ngàn người khác. Chúng ta được lắng nghe lời sự thật của Chúa hàng ngày và hằng tuần. Vua thánh Đavid đã khẩn cầu qua lời kinh: Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái (Tv.25,5). Chỉ nơi Chúa, chúng ta tìm ra sự thật và ý nghĩa cùng đích của cuộc đời. Có rất nhiều người nghe lời Chúa nhưng đã không sống lời Chúa chỉ dậy. Nên cuộc sống cứ phải vật lộn với thần dối trá. Chính Chúa Giêsu đã phải thốt lên rằng: Còn tôi, chính vì tôi nói sự thật, nên các ông không tin tôi (Ga. 8,45).

Con người sống trong thế gian và bị ô nhiễm những thói tục của thế gian. Nhiều người đã đối xử với nhau một cách gian lận, dối trá và lường gạt. Vì người đời ưa điều dữ hơn là điều tốt lành. Thánh Vịnh ghi rằng: Ngươi ưa điều dữ hơn điều lành. Chuộng điều gian dối hơn sự thật (Tv.52,5). Sự dữ và sự dối trá tràn làn khắp nơi khởi đi từ lòng gian tham, ích kỷ và xấu xa của con người. Chúng ta biết mọi loài trong thiên nhiên vũ trụ phát triển một cách rất tốt lành theo luật tự nhiên, ngoại trừ con người. Thiên Chúa trao ban cho con người có ý chí tự do, có khả năng hiểu biết và có quyền chọn lựa. Con người có khuynh hướng chọn lựa sự dữ. Sự dối trá trở thành sự xấu hay sự dữ vì nó gây ra biết bao nhiêu hậu qủa khó lường. Sự dối trá ràng buộc con người vào một sự dữ vô hình. Đã có biết bao hậu qủa xảy đến qua sự gian dối, bất trung, bất nghĩa và phản bội.