Theo ý con người

1179

Một truyện về Môsê không ghi trong Thánh kinh. Một hôm, Môsê ngồi buồn rầu. Thiên Chúa hỏi:

– Mô sê, sao ngươi buồn thế?

– Con thấy nhiều người khổ cực không cơm ăn áo mặc. Xin Ngài cho họ no đủ. 

Thiên Chúa hứa và Ngài đã thực hiện. Nhưng chẳng bao lâu, Môsê lại buồn và Chúa hỏi nguyên nhân. Ông đáp:

– Lạy Chúa, nhà con sụp đổ mà chằng ai đến giúp. Họ mải vui chơi hưởng thụ.

– Vậy Ta phải làm gì bây giờ?

– Lạy Chúa, hãy cho họ khổ cực như trước.