Lũ chuột

1329

Một nông dân nọ dùng cỏ tranh lợp nhà, chịu cực chăm lo cày cấy, có đủ lương thực để sống. Chỉ hận mấy con chuột ban ngày thậm thọt chạy ra chạy vào, ban đêm cũng ăn bừa cắn bậy.

Một hôm anh ta rượu vào say khướt, vừa mới chợp mắt chuột liền chạy ra khuấy loạn. Anh ta giận đến cực điểm, dùng lửa để thiêu chết chuột. Chuột bị chết cháy, nhà cỏ cũng cháy sạch luôn. Hôm sau tỉnh rượu anh ta mới hay chỗ để an thân đã chẳng còn nữa. Anh ta than với mọi người:

– Tôi vì quá hận lũ chuột, nên khi diệt chuột chỉ thấy có chúng, không chú y đến nhà cửa, không hề nghĩ đến gặp phải tai họa này!

Giận quá mất khôn.