Kiên trì

1077

Truyện Tàu thời Hán Sở tranh hùng, có nhắc câu chuyện Trương Lương nhặt dép như sau.

Trương Lương trên đường trốn chạy sau khi cuộc mưu sát Tần Thủy Hoàng thất bại. Đi qua một cây cầu, anh gặp một ông già làm rơi chiếc dép xuống cầu và nhờ anh nhặt hộ. Anh vâng theo, nhưng cứ nhặt được lên thì ông cụ lại đánh rơi nữa. Như thế đến ba lần. Lương vẫn ngoan ngoãn đi nhặt chứ không tỏ vẻ cáu giận.

Ông già bèn hẹn gặp lại Trương Lương vào sáng sớm hôm sau dưới gốc cây cổ thụ bên cầu để tặng quà. Lương vâng lời, nhưng vì chậm chân đến sau ông già nên bị mắng và bị hoãn lại hôm sau. Cứ thế đến ba 1ần. Lần chót anh ngồi lì dưới gốc cây trọn đêm để không phải tới sau ông già nữa. Nhờ thế, Lương được ông già truyền cho ba quyển sách quí. Nhờ các sách này, về sau Trương Lương đã giúp cho Lưu Bang tạo nên nghiệp đế của nhà Hán.

Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”

Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? ” Lc 18,1-8

Chúa Giê-su dậy cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha là Đấng quan tâm đến mọi nhu cầu chính đáng của con cái Người. Người cũng quan tâm đến các nỗi oan khiên mà chúng ta phải chịu, nên các lời kêu cầu mà chúng ta dâng lên Người với lòng trông cậy thì sớm muộn gì Người cũng minh xét, cũng can thiệp để bênh vực chúng ta, đế đáp lại lòng tin tuởng, cậy trông của chúng ta.