Chiếm hết chỗ

1564

Một người ăn mày hom hem, rách rưới đến cửa nhà giàu ăn xin. Người nhà giàu không cho, lại còn mắng:

– Bước ngay ! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy!

Người ăn mày nghe nói vội trả lời:

– Phải, tôi ở dưới địa ngục lên đấy!

Người nhà giàu nói:

 – Đã xuống dịa ngục sao không ở hẳn dưới ấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt?

Người ăn mày đáp:

– Thấy không ở yên được nên mới phải lên. Ở dưới ấy các ông nhà giầu chiếm hết cả chỗ rồi !