Bắt quàng làm …vợ

973

Mãi Thần họ Chu, người đời Hán nhà nghèo nhưng lại rất chăm học, vừa đem củi đi bán, vừa đọc sách. Thấy vợ định bỏ mình để đi lấy người khác, ông bảo: 

– Nay tôi đã 49 tuổi rồi. Thế nào sang tuổi 50 tôi cũng sẽ gặp công danh. lâu nay mình chịu cực khổ đã quen rồi, hãy gắng thêm một thời gian nữa!

Người vợ không nghe, nhất định ly dị ông để kén duyên với một người làm ruộng.

Sau, Chu Mãi Thần được tiến cử lên vụa Võ Đế, làm quan to. Người vợ lúc ấy muốn trở lại, nhưng ông đổ bát nước xuống đất mà nói .

– Hễ hốt lại đầy như cũ thì ông sẽ đem về!

Dẫu vậy, ông vẫn chu cấp cho hai vợ chồng người vợ cũ một căn nhà riêng để ở. Bà vợ này xấu hổ quá liền thắt cổ tự vẫn mà chết.