Lời Chúa ngày 18-10-2020

11

CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – A
Chúa Nhật Truyền Giáo
Mt 22,15-21
THÁNH HIẾN TRẦN THẾ

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22,21)

Suy niệm: Chúa Giê-su đã không để mình mắc bẫy lắt léo của những mánh lới chính trị. Nhưng nhân cơ hội đó, Ngài nâng chúng ta lên một bình diện cao hơn bằng cách đưa ra một chân lý thật giản đơn, rõ ràng nhưng cũng thật thâm thuý. “Của Xê-da, trả cho Xê-da,”: Thế gian có những giá trị nội tại (khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, chính trị…) mà ta phải tôn trọng: “Sự độc lập của những giá trị trần thế, nghĩa là các tạo vật và xã hội đều có những định luật và giá trị riêng là điều không những người đương thời đòi hỏi mà còn phù hợp với ý muốn của Tạo Hoá… Con người phải tôn trọng tất cả những điều ấy… Bởi vậy, việc khảo sát có phương pháp trong mọi ngành, nếu tiến hành một cách khoa học thực sự và đúng theo tiêu chuẩn luân lý sẽ không bao giờ trái nghịch với đức tin…” (Vui Mừng và Hy Vọng, số 36). Đã xác định được những gì là “của Xê-da” để “trả về Xê-da”, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra những gì “của Thiên Chúa” để “trả về Thiên Chúa.”

Mời Bạn: Người ki-tô hữu được kêu gọi không phải là tiêu diệt các thực tại trần thế mà là thánh hiến chúng theo phương châm: “Thánh hiến trần thế từ trong trần thế và bằng những phương tiện của trần thế.”

Chia sẻ: Cụ thể, phương châm trên có ý muốn nói gì?

Sống Lời Chúa: Làm thật tốt công viêc nghề nghiệp và bổn phận hằng ngày của bạn theo đúng tinh thần Tin Mừng Đức Ki-tô.

Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi” hoặc làm dấu Thánh Giá trước khi làm một việc gì.

Ngày 18 Tháng Mười

Thánh Luca, Thánh Sử

Mặc dù chúng ta không được rõ ngài sinh ra ở đâu và vào năm nào, nhưng theo những tài liệu gom góp, thì ngài là một vị lương y, hành nghề ở Antiokia và đồng thời cũng là một văn sĩ. Chúng ta đọc thấy trong Phúc Âm của ngài những lời văn thật linh động và lưu loát. Ngài vốn là người ngoại, khi Thánh Phaolô giảng đạo tại thành Troa, ngài đã xin theo, xin làm môn đệ và cùng đi loan truyền Tin Mừng với Thánh Phaolô trong nhiều năm. Khi Thánh Phaolô bị bắt, người ta không còn biết gì về quãng đời cuối cùng của ngài. Theo tài liệu tìm được ở Constantiople, thì Thánh Luca đã rao giảng Phúc Âm ở Achaie, Béoti và sau làm Giám Mục thành Thébes. Thánh Gaudence de Brescia đã quả quyết thêm rằng Luca đã cùng lãnh triều thiên tử đạo với Thánh Anrê tại Patras thuộc Achaie.

Qua Phúc Âm của ngài, chúng ta thấy nổi bật một điểm sáng chói, đó là những dụ ngôn đầy ý nghĩa diễn tả tình thương của Chúa: người con hoang đàng, người trộm lành, ông Gia Kêu, người Samaritanô nhân hậu. Ðồng thời ngài cũng chú ý nhiều đến tinh thần cầu nguyện với lòng khiêm tốn và tín ngưỡng.

Qua Công Vụ Sứ Ðồ, chúng ta có được một sử liệu quý giá của thời sơ khai, chứng tỏ rằng Chúa Thánh Thần luôn hoạt động và hiện diện trong Giáo Hội.