Mừng Kính Hai Thánh Tông Đồ Cả Phêrô và Phaolô, Quan Thầy Ban Hành Giáo (29/6/2019)

916

Thánh Lễ Trọng lúc 5h:00 sáng thứ bảy ngày 29/6/2019

Tin Ảnh (xem thêm)
Ban MVTT Giáo Xứ Tân Hương