Giáo Xứ Tân Hương Chầu Thay Giáo Phận (18/10/2020)

527

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên A
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
Giáo Xứ Tân Hương Chầu Thay Giáo Phận

5h:45p Thánh Lễ I
7h:30p Thánh Lễ II Giới Thiếu Nhi
Chương Trình Chầu Lượt:
8h:30p – 9h:30p: Giới Thiếu Nhi (ngay sau Thánh Lễ II Giới Thiếu Nhi)
9h:30p – 10h:30p: Giáo Họ Mẹ Thiên Chúa
10h:30p – 11h:30p: Giáo Họ Mẹ Lên Trời
11h:30p – 12h:30p: Giới Gia Trưởng, Giới Hiền Mẫu, Các Đoàn Thể. Chầu Bế Mạc