Khai giảng Giáo Lý

1308

Chúa Nhật ngày 25-09-2016 – Khai giảng Giáo Lý Năm 2016-2017