Giáo lý Thêm Sức – Bài 11

2713

HỘI THÁNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ CỦA THIÊN CHÚA

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5)

  1. H. Hội thánh là cộng đoàn nào ?(GLCG.110)
  2. Hội thánh là một cộng đoàn những người được Lời Thiên Chúa qui tụ thành Dân Chúa và thành Thân Thể Chúa Ki-tô.
  3. H. Hội thánh có vai trò nào trong chương trình cứu độ ?  (GLCG.113)
  4. Hội thánh vừa là dấu chỉ, vừa là khí cụ của sự hiệp thông với Thiên Chúa, và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại (HT số 1).
  5. H. Vì sao gọi Hội thánh là Đền thờ của Chúa Thánh Thần ?(GLCG.118)
  6. Vì Chúa Thánh Thần luôn ở trong Hội thánh như linh hồn của Nhiệm thể. Người không ngừng xây dựng, thánh hóa và canh tân Hội thánh bằng các ân sủng của Người.