Giáo lý Thêm Sức – Bài 10

2195

THIÊN CHÚA BA NGÔI

“Đức Giê-su vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy Thánh Thần tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng : Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,9-11)

  1. H. Khi tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất, ta phải hiểu thế nào ?       (GLCG.29)
  2. Ta phải hiểu : chỉ có một Thiên Chúa và ngoài Người ra, không có Thiên Chúa nào khác, và ta phải thờ phượng một mình Người mà thôi (x. Mt 4,10).
  3. H. Thiên Chúa có tỏ mình cho ta biết thêm về Người nữa không ?   (GLCG.32)
  4. Thiên Chúa còn tỏ cho ta biết Người “giầu ơn nghĩa và trung tín” (Xh 34, 6). Người chính là Sự Thật và Tình yêu.
  5. H. Nhờ đâu ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi ? (GLCG.35)
  6. Nhờ Chúa Giê-su mặc khải mà ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi (x. Mt 28,19).
  7. H. Ta phải hiểu thế nào về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi ?(GLCG.36)
  8. Ba Ngôi tuy riêng biệt nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau, nên chỉ là một Thiên Chúa duy nhất mà thôi (Kinh Tiền tụng lễ Chúa Ba Ngôi).