Giáo lý Thêm Sức – Bài 9

4012

CHÚA THÁNH THẦN

“Ông Gio-an còn làm chứng :“Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người” (Ga 1,32)

 1. H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào ? (GLCG.101)
 2. Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Người là Thiên Chúa thật, cùng một bản tính và một quyền năng như hai Ngôi cực trọng ấy.
 3. H. Chúa Thánh Thần đã được ban cho các môn đệ lúc nào ?(GLCG.106)
 4. Chúa Giê-su đã nhiều lần hứa ban Chúa Thánh Thần, rồi chiều ngày Phục sinh và ngày lễ Ngũ tuần, Người đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ.
 5. H. Chúa Thánh Thần xây dựng Hội thánh thế nào ?    (GLCG.107)
 6. Chúa Thánh Thần ban sức sống cho Hội thánh, hợp nhất các tín hữu nên một trong Chúa Ki-tô và, thúc đẩy Hội thánh chu toàn sứ mệnh Chúa Ki-tô giao phó.
 7. H. Chúa Thánh Thần thánh hoá Hội thánh thế nào ?   (GLCG.108)
 8. Chúa Thánh Thần làm cho các tín hữu trở nên con cái Chúa Cha, và dự phần vào chính sự sống Chúa Ki-tô. Người còn cho họ nhận biết sự thật, dạy họ cầu nguyện, thúc đẩy họ sống mến Chúa yêu người, và làm chứng cho Chúa Ki-tô.
 9. H. Ta còn được hưởng những ơn nào của Chúa Thánh Thần nữa không ? (GLCG.320)
 10. Ta còn được nâng đỡ bởi bảy ơn Chúa Thánh Thần :

– Một là ơn khôn ngoan,

– Hai là ơn hiểu biết,

– Ba là ơn thông minh,

– Bốn là ơn biết lo liệu,

– Năm là ơn sức mạnh,

– Sáu là ơn đạo đức,

– Bảy là ơn biết kính sợ Thiên Chúa.

 1. H. Ta phải sống với Chúa Thánh Thần thế nào ? (GLCG.109)
 2. Ta phải tin kính, thờ phượng, cầu xin Chúa Thánh Thần và vâng theo ơn Người soi sáng, cùng tôn trọng hồn xác ta là đền thờ của Người.