Chữ tín

1341

Nước Lỗ có một cái đỉnh rất quí. Vua nước Tề biết được và luôn lăm le chiếm cho được cái đỉnh đó.

Một hôm nhận ra nước Tề thắng thế hơn nước Lỗ, nước Tề bắt nước Lỗ phải đem đỉnh sang dâng. Vua Lỗ tiếc lắm, cho làm một cái một cái đỉnh giả đưa sang.

Vua Tề bảo: “Phải có Nhạc Chính Tử đem sang nói ta mới tin”.

Vua Lỗ cho Nhạc Chính Tử đến bảo đem đỉnh giả sang triều cống nước Tề. Nhạc Chính TỬ hỏi: “Sao không đưa cái đỉnh thật?”

Vua Lỗ nói: “Ta quí nó lắm”.

Nhạc Chính Tử thưa: “Nhà vua quí cái đỉnh ấy thế nào, tôi quí cái Đức Tín của tôi cũng như thế”.

Sau cùng bị nước Tề chèn ép quá, vua Lỗ phải đưa cái đỉnh thật, Nhạc Chính Tử mới chịu đi.

Nhạc Chính Tử không bao giờ chịu điều gian dối, dầu cho nhờ gian dối mình được lợi, vua mình được lợi nước mình được lợi. Nhạc Chính Tử trọng chữ Tín, vì ông biết một khi người đời khám phá ra sự gian dối của mình thì không còn ai coi mình ra gì nữa, nói làm không ai tin nữa.

Con người biết trọng sự thật ai ai cũng quí trọng, kể cả đối phương, như trường hợp vua Tề tin tưởng Nhạc Chính Tử người nước Lỗ.

Gian dối để được lợi thì cái lợi kia cũng không danh dự gì mà con người bị mất đi giá trị: giá trị đối với chính bản thân mình, giá trị đối với người chung quanh và giá trị đối với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã dạy: “Có nói có, không nói không, mọi sự gian dối là bởi lòng tà mà ra”.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ coi sự dối trá là cách khôn khéo để sống ở đời. Đừng bao giờ cho những người lươn lẹo là khôn ngoan sắc sảo, còn những người ăn ngay nói thẳng là những kẻ ngu đần.

Và nếu có một xã hội như thế thì làm sao con người là anh chị em của nhau được.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tâm hồn thơ trẻ để chúng con luôn sống đơn sơ trước mặt Chúa và ngay thẳng thật thà với anh chị em chúng con.

Sự lừa đảo dối trá, gạt gẫm nhau chỉ làm cho chúng con nghi kỵ nhau, đề phòng nhau.

Xin cho tất cả chúng con biết sống là con cái của Chúa, anh chị em của nhau con một Cha trên Trời.

Đời sống trần gian này sẽ là cảnh Thiên Đàng, khi con người biết tôn trọng sự thật, biết phục vụ nhau. Tinh thần phục vụ đòi hỏi phải thành thật với nhau.

Chúa đã dựng nên con người chúng con, Chúa đã cứu chuộc đem con người chúng con trở về chân lý. Xin ban cho tất cả nhân loại biết thương yêu nhau, tôn trọng nhau, thành thật với nhau, để xây dựng nước Chúa ngay ở trần gian này.

Chúng con tin tưởng cầu xin Chúa, vì không ơn Chúa chúng con không làm gì được. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con cầu xin.