Tôn trọng

1082

Án Anh làm quan đại phu nước Tề, phụng mệnh Cảnh Công sang nước Sở.

Sở Linh Vương bảo các quan triêu thần rằng:
Án Anh là người gầy thấp, nhỏ bé, cao không đầy sáu gang tay mà chư hầu ai cũng phải trọng là người hiền. Nay trong các nước chỉ có Sở ta là cường thịnh hơn cả, ta muốn làm cho Án Anh phải xấu hổ để tỏ cái uy của nước Sở ta. Các ngươi nghĩ xem có kế gì không?
Quan Thái tể là Viển Khải Cương tâu trình mật kế. vua bèn sai khoét một lỗ thủng cao sáu gang tay ở bên cửa đông thành, rồi truyền cho quân lính khi nào sứ nước Tề đến thì đóng chặt cửa thành lại, bảo sứ chui qua lỗ khoét mà vào.
Khi Án Anh tới thấy cửa đóng, mới sai quân gọi mở cửa. Quân cảnh thành chỉ vào lỗ khoét bảo:
-Quan tướng quốc chui qua lỗ khoét nọ cũng còn rộng chán, cần gì phải mở cửa!
Án Anh nói:
-Đó là chỗ chó chui, chớ không phải cửa người đi. Có sang nước chó mới vào lỗ chó, chớ sang nước người phải đi cửa của người.

Quân canh đem lời ấy tâu với vua Sở Linh Vương, Linh Vương nói:
-Ta muốn làm nhục hắn, ai ngờ hắn lại làm nhục ta!
Và vua truyền mở cửa thành đón Án Anh vào.

Các bạn thân mến!

Để có một cuộc sống vui tươi hòa nhã với tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều cần phải tôn trọng nhân vị của người khác. Những kẻ ỷ quyền, ỷ lực, ỷ tài, ỷ của coi thường anh chị em mình chính là những kẻ gây nghi kỵ hận thù.
Chúa Giêsu dạy: “Phúc cho những ai giúp cho người khác cùng sống hòa thuận thương yêu nhau, vì những người đó được gọi là con Thiên Chúa”.
Vậy những người, vì lợi lộc vì ích kỷ, tạo ra những cảnh bất hòa trong môi trường mình sống, thì những người đó không phải là con của Chúa.
Con của Chúa luôn nhận thấy hình ảnh sống động của Chúa trong người khác, nhất là trong những người hèn kém nhỏ bé nhất trong anh chị em của mình, để yêu thương, để phục vụ, để tôn trọng.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết tôn trọng người khác, nhất là biết tôn trọng những quyền căn bản chủa họ, biết nhìn nhận tất cả là anh chị em con một Cha trên trời, và cùng được cứu chuộc bằng công nghiệp của Đấng Cứu Thế, cũng như cùng được hướng dẫn bởi tình yêu của Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa.
Xin hãy tha thứ cho chúng con mỗi khi vì lợi lộc của cá nhân, của gia đình, của giai cấp, của thế hệ mình, chúng con khinh thường, chúng con đàn áp, chúng con tiêu diệt người khác, chúng con bắt người khác phải hy sinh quá sức để phục vụ cho một ý tưởng ngông cuồng của chúng con.
Xin cho chúng con biết tôn trọng nhân vị của người khác, tôn trọng tự do của người người khác, nhận ra người khác cũng là người như chúng con, cũng có những tình cảm như chúng con, để chúng con biết yêu mến họ và ước mong những điều tốt đẹp đến cho họ, để tất cả cùng vui sống ở trần gian này và ngày sau sống hạnh phúc với Chúa muôn đời.
Chúng con hết lòng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Sưu tầm