Giáo Xứ Tân Hương | Thánh Lễ Tạ Ơn 15/09

124

Ngày 15/09/2022
Thánh Lễ tạ ơn 7 năm Cha chánh xứ Phanxico Xavie phục vụ mục vụ tại Giáo xứ Tân Hương.

Xem thêm ảnh
Ban Mục vụ TT Giáo xứ,