Giới Hiền Mẫu mừng Lễ Thánh Monica Quan Thầy (27/08/2022)

78

Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Tân Hương mừng Lễ Thánh Monica Quan Thầy
Thánh Lễ 04h:20 sáng ngày 27/08/2022

Ban MVTT