Lời cầu nguyện

491

Có thể tóm tắt 9/10 lời cầu nguyện của chúng ta như sau: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi thập giá”
J.Boeteman

Với bản tính ích kỷ, chúng ta thường ưa thích cái nghịch lý, viện cớ yêu thương tìm kiếm bản thân, lấy bổn phận để tâng bốc mình lên, nại đến Tin Mừng để được yên thân.

Khi cầu nguyện, anh em hãy nói rằng: “Xin cho ý Cha được thực hiện”. Anh em hãy nhớ lại lời này: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta”.

Tin Mừng đâu có phải là một thứ thuốc an thần; tình thương đích thực khi nào cũng đau đớn. Và khi phải chịu đựng tất cả những thứ đó, chúng ta sẽ chỉ còn là những tôi tớ vô dụng. Nhưng chúng ta sẽ biết được buổi sáng lễ Vượt Qua.