Cầm sào qua cửa

1002

Có một người cầm một cây sào dài đi vào trong thành. Khi tới cửa thành, mới đầu anh ta cầm dựng đứng cây sào bước vào, cửa thành không cao mấy, vào không lọt; anh ta lại cầm ngang sào. Cửa thành không rộng lắm, vào không được. Anh ta chặt đi chặt lại mãi, nhưng vẫn không sao qua lọt cửa thành. Bấy giờ có một người đi qua, bảo.

– Ta chẳng phải là bậc thánh nhân, nhưng việc đời cũng đã thấy nhiều. Sao không đem cây sào cưa làm hai đoạn, như vậy chẳng phải có thể đi vào  thành sao?

Người cầm sào đó nghe lời ông lão, đem cây sào cưa làm đôi.

Không có kiến thức, mà muốn được tiếng là người thông minh, sớm muộn cũng sẽ xúi bậy người khác gây tổn hại cho họ.

“Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ?  Lc.6,39-42