Bất mãn

970

Tâp thể lờn nhất thế giới là tập thể của những người bất mãn. Ed. Binet.

Chắc chắn tôi cũng thuộc tập thể này. Hiện tại, đâu là lý do làm tôi bất mãn?… Phải chăng là vì hôm nay tôi không có chút gì để ăn, như 60% loài người ư? Hay đơn giản chỉ vì trên bàn ăn thịnh soạn lại không có món PHÓ-MÁT mà tôi thích? Có thể tôi bất mãn vì quần áo rách nát nên phải chịu rét chịu lạnh? Hoặc vì bố tôi không bằng lòng cho tôi may bộ đồ theo mốt mới nhất? Thực sự, nếu tôi có được cái thiết yếu cho cuộc sống rồi, thì phải chăng bất mãn chỉ là cái thói thất thường trẻ con, hay là lời nguyền rủa sự khốn cùng của thế giới? Chớ gì tính bất mãn của tôi tiêu tan đi, khi tôi nghĩ đến những gì người khác không có!…

Lạy Chúa, xin ban cho con đủ khôn ngoan, để khám phá thấy mình được ưu đãi, và do đó phải có trách nhiệm….