Tuần Thánh, Chúa Nhật Lễ Lá (28/03/2021)

328

Giáo Xứ Tân Hương
Tuần Thánh với Chúa Nhật Lễ Lá
Thánh Lễ Ban Sáng lúc 6h:00 ngày 28/03/2021

Tin ảnh, để xem thêm ảnh, vui lòng nhắp vào đây!
Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương