Tuần Tam Nhật Thánh, Thứ Năm Tuần Thánh (1/4/2021)

325

Thánh Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh
Thánh Lễ tại Giáo Xứ Tân Hương lúc 18h:00

Tin Ảnh, Xin vui lòng nhắp vào link để xem thêm ảnh,

Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương