Giáo Xứ Tân Hương Mừng Kính Lễ Thánh Giuse Quan Thầy (19/3/2021)

297

Thánh Lễ tại Đài Thánh Giuse trong khuôn viên Giáo xứ, Thánh Lễ lúc 18h:00

Tin ảnh, để xem thêm xin nhắp vào đây
Ban MVTT Giáo xứ,