Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh

173

Giáo Xứ Tân Hương
Thánh Lễ Vọng Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh
Thánh Lễ lúc 19h:00 (16/04/2022)

Tin ảnh: Ban MVTT