Chúa Nhật I Phục Sinh với Tuần Bát Nhật Phục Sinh

160

Chúa Nhật I Phục Sinh với Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thánh Lễ lúc 6h:00 (17/04/2022)

Tin ảnh: Ban MVTT