Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa – CN2 PS-C

153

Chúa Nhật 2 Phục Sinh – C
Kính Lòng Thương Xót Chúa
Thánh Lễ lúc 05h:00 ngày 24/04/2022

Tin ảnh: Ban MVTT