BHG Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa (trước ngày mừng Lễ quan thầy 29/6/2022)

179

BHG Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa (trước ngày mừng Lễ quan thầy 29/6/2022)

Tin Ảnh, BMV Truyền Thông Giáo Xứ Tân Hương

Xin Xem thêm Ảnh tại đây