Thượng Đế nhân từ

1721

Một nhà truyền giáo trên hòn đảo ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ mang nắm cát ướt bước vào túp lều của ông, và nói:

–  Ông biết đây là gì không?

– Nó giống như cát.

– Ông có biết tại sao tôi mang nó vào đây không?

–  Không, tôi không thề tưởng tượng được tại sao.

– Đây là tội tôi. Tội tôi không thể dếm được như cát biển. Làm thế nào tôi có thể được tha thứ tất cả?

– Bà hãy đưa cát đó ra bãi biển và chất thành một đụn cát. Rỗi ngồi nhìn xem những cơn sóng ập tới, chắc chắn sẽ cuốn đi tất cả . Đó là cách Chúa thực hiện sự tha thứ của Ngài. Lòng nhân từ của Chúa bao la như đại dương. Hãy thành thật thú lỗi và Chúa sẽ tha thứ.

Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết,
và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa.

17 Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,
sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ.

18 ĐỨC CHÚA phán: “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!
Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết;
có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.

19 Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta, các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ.

20 Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch, các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo.”
Miệng ĐỨC CHÚA đã phán như vậy. IS.1.10-20