Thay đổi lối sống

890

Tôi còn nhớ cách đây vài năm tôi đã gặp một người thanh niên vừa rời khỏi trung tâm cai rượu. Anh ta đã vào trung tâm ngày hôm trước, nhưng rồi xin ra ngay buổi sáng hôm sau.

Người thanh niên ấy đã hoảng hốt kể lại cho tôi thế này: “Cha có biết ở đó họ muốn con làm gì không? Họ muốn con suốt đời phải thay đổi toàn bộ lối sống trước đây của con!”

Người thanh niên tội nghiệp kia đã coi đó là một điều kiện quá khó khăn, và anh ta đã vội vàng thoát khỏi nơi ấy.