Tát ao tìm ngọc

940

Quan Tư mã (chức quan lớn coi về quân sự) nước Tống là Hoàn Tuy, có một hạt châu quí. Ông ta phạm tội, chạy trốn ra nước ngoài. Vua Tống muốn biết về số phận của hạt châu quí, liền sai người tới hỏi Hoàn Tuy, ông ta đáp: 

–  Ta đã đem hạt châu quí ném xuống ao rồi.

Do đó vua Tống truyền cho tát cạn nước ao, kết quả hạt châu quí không kiếm ra mà cá trong ao chết sạch.

Sự tham lam của kẻ thống trị là ham muốn cá nhân thường làm ra những việc cực kỳ ngu muội.

Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. 43 Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. 44 Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. 45 Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. Mc 10,32-45