Quà tặng

1241

Ngày kia vua Alexandre sai một tên lính đi trước kèm con la chở vàng đến một thành xa.

Đi mãi, gần đến nơi, thì tên lính kia mệt mỏi quá, nhưng con la còn tệ hơn, nó loạng choạng gần ngã nhào xuống đất. Động lòng thương con vật, tên lính ấy bèn lấy bao vàng nặng mà vác trên lưng. Hắn mệt mỏi quá, nhưng cũng cố vác đến nơi.

Thấy cử chỉ nhân đạo ấy, vua Alexandre lấy làm hài lòng lắm và phán:

– Giỏi đấy. Ngươi hãy cố gắng chở vàng về tới trại mình. Nó thuộc về ngươi hết thảy.

Nếu mỗi người chúng ta vì lòng yêu thương vác đỡ gánh nặng cho anh em đồng loại thì chính gánh nặng đó sẽ là nguồn phước cho đời sống mình.

Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Ki-tô. Gal.6.2