Người tốt phải đau khổ

1234

Đệ tử Của một đạo sĩ Do thái thưa với thầy mình rằng:

 – Thưa thầy tại sao những người lành tại phải đau  khổ hơn những người xấu?

Vị đạo sĩ trả lời:

 – Hãy nghe đây, một người nông dân có  hai con bò, một con khỏe mạnh và một con yếu. Ông ta sẽ đặt chiếc ách kéo cày lên con bò nào bây giờ?

Đệ tử thưa ngay:

– Chắc chắn là phải chọn đặt ách trên con bò khóe ạ! 

Vị đạo sĩ kết luận:  

– Thiên Chúa là Đấng hay thương xót, Ngài cũng hành động như thế. Để kéo cho cả thế giới tiến tới phía trước, Thiên Chúa sẽ chọn đặt ách trên những người tốt.

Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống” Ed.33.11