Múc nước vào rổ

3953

Một người Ả rập đưa cho con một cái rổ và bảo:

– Con ra giếng múc nước đầy rổ này cho ta!

Đứa con vâng theo, nhưng khi trở về nó nói rằng:

– Thưa cha, con làm theo lời cha, nhưng nước chẳng ở lại trong rổ.

– Thật thế, nhưng rổ đã sạch hơn biết mấy.

Chúng ta không thể nhớ hết những điều hay ý tốt đã đọc qua, nhưng chúng vẫn để dấu tích trong lòng và lọc sạch tư tưởng ta.