Kiên nhẫn

1298

Ngày xưa, ở nước Trịnh có người học nghề che mưa. Anh học 3 năm mới thành nghề.

Thời đại hạn, không ai cần đến dù, anh ta lại bỏ quay học nghề làm gầu tát nước. Cũng học 3 năm nữa mới thành nghề.

Trời lại mưa mãi.

Thấy nghề làm gầu không hợp thời, anh ta lại trở về nghề dù. Lúc này trời tuy mưa, nhưng trong nước lại nhiều người đi lính, lẽ dĩ nhiên khi người ta mặc đồ nhà binh thi không mấy ai cần dù.

 Trước thời cuộc, anh ta lại bỏ hai nghề đã học mà chuyển sang làm nghề chế vũ khí. Anh ta tưởng sẽ thành công, nhưng vì tuổi cao, lại thành hỏng bét.

 Chán chường, anh đem nỗi lòng than thở với một người bạn cố tri. Ông này thở dài bảo:

– Ôi! Xếp chẳng đã già đời mất rồi ư? Già hay trẻ không phải là tự người mà tự trời, điều ấy là cố nhiên nhưng nghề nghiệp nên hay hư,  lỡ thời hay gặp dịp, không nên đổ cả cho hóa  công mà còn có mình trong đó nữa. Thuở xưa nước Việt có người làm ruộng, cấy lúa chiêm trong ba năm đều bị hại vì lụt. Có người bảo nên tháo nước đi mà lấy mùa. Nhưng anh ta không chịu cứ cấy chiêm như trước. Năm ấy nắng to mà nắng luôn ba năm. Thế là anh ta liên tiếp trúng mùa, gỡ lại tất cả những hư thiệt đã bị. Ngạn ngữ có câu: “Trời nắng thì nên  nghĩ sắm thuyền, thời nực nên nghĩ áo bông”. Sao bạn không nhớ lấy.”

Sưu tầm

Trong Thánh Kinh chúng ta thấy rằng chính Thiên Chúa cũng phải dùng lòng thương xót để chịu đựng các than van của dân Ngài. Chẳng hạn trong sách Xuất Hành dân chúng thật là không chịu được: trước đó thì họ khóc lóc vì là nô lệ bên Ai Cập, và Thiên Chúa giải thoát họ; rồi trong sa mạc họ than van vì không có ăn (x.. Xh 16,3) và Thiên Chúa cho họ chim cút và bánh manna (x. 16,13-16); nhưng dù vậy họ không ngừng than van. Ông Môshê làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân, và đôi khi cả ông nữa cũng sẽ quấy rầy Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã kiên nhẫn, và như vậy ngài dậy cho ông và dân chúng biết chiều kích nòng cốt này của đức tin.

Và một câu hỏi tự phát đến trong tâm trí chúng ta: chúng ta có bao giờ xét mình xem đôi khi cả chúng ta nữa cũng có thể quấy rầy người khác hay không? Thật là dễ chỉ tay chống lại các tệ hại và thiếu sót của người khác, nhưng chúng ta phải học biết đặt mình trong địa vị của tha nhân.