Hiểu sát nghĩa đen

990

Nếu như lúc nào cũng hiểu theo sát nghĩa đen, chúng ta có thể gặp nguy hiểm.

Tôi nghe nói có một người ngày nào cũng mở Thánh Kinh để tìm phương hướng sống cho ngày hôm ấy. Một ngày kia, anh ta mở Sách Thánh và gặp được câu này: “Khi ấy, Giuđa ra đi và treo cổ.”