Hãy yêu

495

Tại sao ta lại ghen ghét nhau ? Chúng ta cùng sống trên một hành tinh, là đoàn thuỷ thủ trên cùng một chiếc tàu, chúng ta liên đới với nhau mà.
St. Exupéry.

Trên boong tàu, hành khách chơi bài, những người chèo mồ hôi nhễ nhãi. Nếu tàu đắm, thì ai cũng như nhau: kẻ nào mạnh thì thoát. Chỉ còn một giải pháp có giá trị: mỗi người hãy phục vụ kẻ khác, tìm chỗ rốt hết, chọn phần tốt nhỏ nhất. Lưỡng luận:

“Người này là sói dữ cho người khác” hoặc “con người là Thiên Chúa của tôi”.