Khôn ngoan

616

Người nào sáng sớm mà tìm thấy khôn ngoan, đến chiều tối đã có thể chết.
Khổng Tử.

Nhất quyết tìm kiếm khôn ngoan thì sẽ gặp thấy… Tìm ra khôn ngoan thực sự tức là yêu mến nó và sống với nó suốt cả ngày… Cho nên, làm sao lại không thể ra đi bình an vào chiều tối, vì đã thấy mình sống theo những nguyên tắc khôn ngoan? Chỉ 10 phút thể dục buổi sáng cũng đủ để làm cho thân thể tươi mát, hăng hái hoạt động 10 phút suy ngắm trước nhan Chúa đủ để làm cho linh hồn lành thánh, nhất là ta lại năng tưởng nhớ tới Chúa…

Lạy Chúa, con nhất quyết tìm kiếm khôn ngoan.