Giết con cầu lợi

1531

Vua Tề Hoàn Công bị bệnh, tên đầu bếp là Dịch Nha vào hỏi xem thèm thức ăn gì để sai nấu đem lên. Hoàn Công nói:

– Ta thèm một món, nhưng không thể có được.

Dịch Nha thưa: 

– Xin chúa công cho biết, thử xem hạ thần cố gắng tìm được chăng? 

Hoàn Công thở dài đáp:

– Bệnh ta lạ quá, chỉ thèm món gan người.

Dịch Nha thưa:

– Tưởng gì, chúa công muôn món ấy, thì dù khó đến đâu, Nha này cũng có thể tìm được.

Nói đoạn dịch Nha lui xuống, về nhà giết đứa con trai nhỏ, mổ lấy gan nấu cho Hoàn Công ăn. Hoàn Công hết bệnh, cho Dịch Nha là con người tận trung, nên cất nhắc dần lên đến một chức quan to.

Tướng quốc là Quản Trọng can rằng: 

– Không thể tin dùng được tên ấy, đối với tình cha con, nó còn bất nhân đển thế, huống nữa vì tình vua tôi, hành động ấy chẳng qua vì danh lợi địa vị mà thôi

Hoàn Công không nghe, quả nhiên sau bị Dịch Nha đóng cửa bỏ cho chết đói. Hối lại không kịp nữa.

Ở trên đời này, hễ được cái này thì sẽ mất một cái khác, và hễ mất một cái này sẽ được một cái khác. Mỗi cái lợi luôn đi kèm với một cái hại tương ứng và ngược lại mỗi cái hại luôn luôn đi kèm với một cái lợi tương ứng. Đó là luật bù trừ hay là luật đánh đổi.