Giáo lý Thêm Sức – Bài 6

2454

CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊ-SU

“Khi Thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy” (Mt 17,22)

  1. H. Việc Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem có ý nghĩa gì ?   (GLCG.77)
  2. Việc Chúa Giê-su lên Giê-ru-sa-lem có ý nghĩa này:

– Một là để tự nguyện chịu chết.

– Hai là để tỏ mình là Vua Ki-tô,

– Ba là cho thấy Nước Thiên Chúa sắp hoàn thành khi Người chịu chết và sống lại.

  1. H. Những ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-su ? (GLCG.82)
  2. Một số người lãnh đạo Do Thái đã chủ mưu giết Chúa Giê-su. Nhưng chính chúng ta cũng gây nên cái chết của Người mỗi khi chúng ta phạm tội, như lời Thánh Phao-lô nói :“Chúa Giê-su đã chết vì tội lỗi chúng ta” (1 Cr 15,3).
  3. H. Vì sao Thiên Chúa lại muốn cho Chúa Giê-su phải chết ?  (GLCG.83)
  4. Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã “sai Con của Người đến hy sinh làm của lễ đền tội cho chúng ta”(2 Cr 5,19)
  5. H. Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su đem lại cho ta điều gì ?  (GLCG.85)
  6. Nhờ cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su đã chu toàn sứ mệnh đền tội và làm cho ta nên công chính.