Home GLTN Giáo lý Thêm Sức – Bài 13

Giáo lý Thêm Sức – Bài 13

0
2542

TỔ CHỨC HỘI THÁNH

Người hỏi lần thứ ba:“Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?”. Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần:“Anh có yêu mến Thầy không?”. Ông đáp:“Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giê-su bảo:“Hãy chăm sóc chiên của Thầy”(Ga 21,17)

 1. H. Hội thánh Công giáo có những thành phần nào ?  (GLCG.130)
 2. Hội thánh Công giáo gồm có Giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân.
 3. H. Đức Giáo Hoàng là ai ?(GLCG.132)
 4. Đức Giáo Hoàng là Đấng Kế vị Thánh Phê-rô, làm Giám mục Rô-ma, là Thủ lãnh Giám mục đoàn, đại diện Chúa Ki-tô và Chủ chăn của Hội thánh toàn cầu.
 5. H. Các Giám mục là ai ?(GLCG.133)
 6. Các Giám mục là những Đấng kế vị các Tông đồ, để qui tụ, cai quản Hội thánh địa phương và cùng với Đức Giáo Hoàng phục vụ Hội thánh toàn cầu.
 7. H. Các Linh mục là ai ?(GLCG.134)
 8. Các Linh mục là những người tham dự vào chức Tư tế thừa tác của Giám Mục  và chia sẻ sứ mệnh với Người.
 9. H. Các Phó tế là ai ? (GLCG.135)
 10. Các Phó tế là những Thừa tác viên được truyền chức thánh để lo các công tác phục vụ trong Hội thánh.
 11. H. Các Tu sĩ là ai ?  (GLCG.136)
 12. Là những Ki-tô hữu muốn bước theo Chúa Giê-su cách triệt để, nên tự nguyện khấn khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục, theo những hình thức đã được Hội thánh phê chuẩn.
 13. H. Sứ mệnh riêng của người giáo dân là gì ?(GLCG.139)
 14. Sứ mệnh riêng của người giáo dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và làm việc tông đồ giữa trần gian trong những công việc thế tục.